Stranahan Theatre, Toledo OH

Nov 9 2003

| home | 2003 US tour | More tours |

Photos by John Kaszewski.

photo: John Kaszewski

photo: John Kaszewski

photo: John Kaszewski

photo: John Kaszewski

photo: John Kaszewski

photo: John Kaszewski

(Above photo at reception afterwards)

| home | 2003 US tour | More tours |