Desert Diamond Casino Tucson, AZ  

Thursday Nov 17 2005

| home | 2005 Fall US tour | More tours |

Photos by Kim Willard

| home | 2005 Fall US tour | More tours |